Zebrano Styling | Get inspired, create with style

Conditions

Een offerte is 14 dagen geldig

Betalingen graag 2 weken na de factuurdatum

De factuur is vrijgesteld van OB o.g.v. artikel 25 Wet OB  

Grote opdrachten de helft vooruitbetalen svp

Parkeerkosten zijn voor rekening van de opdrachtgever  

Buiten een straal van 15 km vanaf 2134 WG vragen we een vergoeding van Euro 0,30 p/km 


Artikel 1 Algemeen

1.1. Definities:
a. Zebrano Styling: de gebruiker van deze algemene voorwaarden; ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 54227550, gevestigd op Mosselplaat 22, 2134 WG te Hoofddorp
b. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met Zebrano Styling een overeenkomst sluit;
c. Overeenkomst: de opdrachtovereenkomst tussen de opdrachtgever en Zebrano Styling.

1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die de opdrachtgever sluit met Zebrano Styling. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

1.4. Indien een of meerdere der bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Zebrano Styling en de opdrachtgever zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 2 Uitvoering van de opdracht

Zebrano Styling draagt er zorg voor dat de uitvoering van de opdracht geschiedt conform de daaraan te stellen eisen van zorgvuldigheid en kwaliteit.

Artikel 3 Verkregen informatie en documenten

De opdrachtgever dient de verkregen informatie en documenten alleen te gebruiken in de uitoefening van zijn eigen bedrijf (in geval van rechtspersoon) of in de privésfeer (in geval natuurlijk persoon). Het is niet toegestaan deze informatie en documenten openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook.

Artikel 4 Prijs

4.1. De opgegeven prijzen zijn in euro’s en zonder BTW i.v.m. vrijgestelde OB o.g.v. artikel 25 Wet OB.

4.2. In algemene zin opgegeven prijzen (zoals prijzen genoemd in eerdere opdrachten, offertes, op de website of in reclame-uitingen) kunnen door Zebrano Styling te allen tijde gewijzigd worden. Voor lopende overeenkomsten geldt de prijs die schriftelijk in de opdrachtovereenkomst is overeengekomen. 

 Artikel 5 Betaling

5.1. Betaling van onze diensten dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Zebrano Styling op de factuur aan te geven wijze. Bij grote opdrachten wordt de helft vooruitbetaald.

5.2. Bij niet of niet-tijdige betaling is opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen wettelijke rente verschuldigd. Voorts komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten om tot inning te komen voor rekening van de opdrachtgever.

5.3. Wanneer opdrachtgever besluit de te koop staande woning uit de verkoop te halen, blijft de vordering van Zebrano Styling op opdrachtgever bestaan. Opdrachtgever verplicht zich ook dan over te gaan tot tijdige betaling van de factuur van Zebrano Styling.


Artikel 6 Aansprakelijkheid


6.1. Zebrano Styling kan niet instaan voor volledige juistheid en volledigheid van de geleverde informatie en documenten. Zebrano Styling is dan ook, behoudens opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de door Zebrano styling geleverde dienst(en).

6.2. Zebrano Styling is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het gebruik van geleverde informatie en documenten. Zebrano Styling biedt niet de garantie dat de geleverde diensten het gewenste resultaat leveren of bewerkstelligen.

6.3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Zebrano Styling aangeeft dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de opdracht, tijdig aan Zebrano Styling worden verstrekt. Heeft opdrachtgever deze gegevens niet verstrekt, dan is Zebrano Styling niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade. Indien de voor de uitvoering van de opdracht benodigde gegevens niet tijdig aan Zebrano Styling zijn verstrekt, heeft Zebrano Styling het recht de uitvoering van de opdracht op te schorten.

6.4. Zebrano Styling is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Zebrano Styling is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid voor Zebrano Styling kenbaar behoorde te zijn.

6.5. Zebrano Styling is niet aansprakelijk voor gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

6.6. Indien Zebrano Styling desalniettemin aansprakelijk mocht zijn, dan is haar aansprakelijkheid beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van (het gedeelte van) de opdrachtovereenkomst waaruit de aansprakelijkheid voortvloeit.

6.7. Alle aanspraken jegens Zebrano Styling die niet binnen 2 jaar na hun ontstaan bij Zebrano Styling zijn ingediend, vervallen door verjaring.

Artikel 7 Overmacht

7.1. Ingeval ten gevolge van overmacht het uitvoeren van de opdracht onmogelijk is, wordt Zebrano Styling ontslagen van haar verplichtingen uit de overeenkomst.

7.2. Onder overmacht wordt mede verstaan een omstandigheid waar Zebrano Styling geen invloed op heeft of redelijkerwijs kan hebben.

Artikel 8 Klachtenregeling

8.1. Klachten dienen binnen 30 dagen na ontvangst van het geleverde schriftelijk of elektronisch aan Zebrano Styling kenbaar te worden gemaakt, bij gebreke waarvan de mogelijkheid tot het indienen van een klacht komt te vervallen.

8.2. Indien een klacht gegrond is, zal Zebrano Styling de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door de opdrachtgever schriftelijk of elektronisch kenbaar te worden gemaakt. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal de factuur door Zebrano Styling worden aangepast tot een lager bedrag dan wel tot nihil. Zebrano styling zal ook in dat geval slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 6 van deze algemene voorwaarden.

Artikel 9 Diversen

9.1. Zebrano Styling is te allen tijde bevoegd een opdracht niet in behandeling te nemen.

9.2. Indien opdrachtgever surséance van betaling heeft aangevraagd dan wel in staat van faillissement verkeert, is Zebrano Styling gerechtigd de overeenkomst per direct te ontbinden.

9.3. Zebrano Styling is verplicht tot geheimhouding van gegevens waarover zij van de opdrachtgever de beschikking krijgt, behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift Zebrano Styling tot mededeling verplicht.

9.4. Zebrano Styling heeft het recht om dossiers en alle zich daarin bevindende stukken, inclusief stukken die toebehoren aan de opdrachtgever, zonder verdere aankondiging uit de archieven te verwijderen en te vernietigen, indien 3 jaar of meer verstreken zijn nadat Zebrano Styling de opdracht heeft uitgevoerd.

9.5. De rechtsverhouding tussen opdrachtgever en Zebrano Styling is uitsluitend onderworpen aan het Nederlands recht.

Artikel 10

10.1 De opdrachtgever zorgt in geval van huur van meubels en/of accessoires van Zebrano Styling voor het juiste gebruik daarvan en voorkomt zoveel mogelijk beschadiging en/of diefstal van die meubels en/of accessoires. De duur van de huur van meubels en/of accessoires is vastgelegd in de opdrachtovereenkomst.

10.2 De nutsvoorzieningen, te weten gas, water en elektra, zullen door en voor rekening van opdrachtgever in de woning aanwezig zijn en door Zebrano Styling gebruikt kunnen worden.

10.3 Ingeval door nalatigheid van opdrachtgever de meubels en accessoires beschadigen of gestolen worden, is de schade hieruit voortvloeiend voor rekening van opdrachtgever.   

Huurvoorwaarden inboedel Zebrano Styling

Artikel 1
1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle transacties inzake huur, verhuur en ter beschikking stelling van zaken van Zebrano Styling, verder te noemen de verhuurder.
1.2. De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden waarnaar door de huurder op enigerlei wijze mocht worden verwezen, zijn niet van toepassing, tenzij dit door ons uitdrukkelijk schriftelijk wordt bevestigd.

Artikel 2

2.1. Alle offertes en aanbiedingen van Verhuurder zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
2.2. Verhuurder kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Huurder redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, 
een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
2.3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW.
2.4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Verhuurder daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Verhuurder anders aangeeft.
2.5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Verhuurder niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3

3.1. Vanaf het moment van aflevering is het gehuurde en het gebruik van het gehuurde voor rekening en risico van de huurder.

Artikel 4
4.1. Huurder heeft het recht om het gehuurde voorafgaande dan wel bij of tijdens de feitelijke levering te controleren en/of overigens zelf te onderzoeken of te laten controleren c.q onderzoeken. Indien de huurder dit achterwege laat of het gehuurde na het uitvoeren van de controle c.q. het onderzoek zonder op- en of aanmerkingen in ontvangst neemt, wordt het gehuurde geacht in overeenstemming met de overeenkomst, derhalve in deugdelijke, goede en onbeschadigde staat te zijn geleverd. Reclames na ingebruikname worden niet geaccepteerd.
4.2. De huurder zal als een goed huurder voor het gehuurde zorg dragen, het gehuurde doelmatig beveiligen en gebruiken overeenkomstig de gebruiksvoorschriften. Het is de huurder verboden het gehuurde door te verhuren, in gebruik te geven of anderszins aan een derde ter beschikking te stellen.
4.3. Het is de huurder verboden het gehuurde geheel of gedeeltelijk te demonteren of te repareren.

Artikel 5
5.1. Het gehuurde wordt door de verhuurder bij einde gebruik opgehaald op het adres, gelijk aan het afleveradres in artikel 3.1. De huurperiode eindigt in dit geval nadat verhuurder het gehuurde heeft gecontroleerd en er een retour-bon/contract is getekend. Het eindigen van de huurperiode laat onverlet dat huurder voor het gehuurde aansprakelijk blijft totdat het gehuurde weer in het bezit van verhuurder is.
5.2. Ingeval van een tekortkoming in de nakoming van het gestelde in het voorafgaande lid, blijft de huurovereenkomst van kracht tot aan de dag van feitelijke ontvangst van het gehuurde door verhuurder, ongeacht het verdere recht van de verhuurder op schadevergoeding en/of het laten terughalen van het gehuurde.
5.3. Het gehuurde dient door de huurder op het opgegeven adres op het afgesproken tijdstip gereed te staan voor vervoer op de begane grond (tenzij anders afgesproken) op een locatie die bereikbaar is vanaf een voor het doorgaande verkeer openstaande openbare weg. 

Artikel 6
6.1. De huurder is tot aan het moment dat het gehuurde weer door verhuurder in ontvangst is genomen aansprakelijk voor alle schade aan het gehuurde goed, waaronder schade door vermissing, verduistering, diefstal, vervreemding en totaal verloren gaan. 
6.2. De huurder is voorts aansprakelijk voor alle door verhuurder gemaakte reparatie- en reinigingskosten, indien het verhuurde in slechte staat/beschadigd aan de verhuurder wordt teruggegeven, onverminderd het recht van de verhuurder tot vordering van huurderving. 
6.3. Beschadiging, vermissing, verduistering, diefstal en totaal verloren gaan van het gehuurde dient na ontdekking onverwijld aan de verhuurder schriftelijk te worden medegedeeld. 
6.4. De huurder is tevens aansprakelijk voor alle schade welke is veroorzaakt door het gebruik van het gehuurde. 
6.5. Huurder vrijwaart verhuurder volledig tegen aanspraken van derden tot schadevergoeding verband houdende met het gebruik van het gehuurde. 
6.6. Het gehuurde is door verhuurder niet verzekerd, tenzij anders vermeld op voorzijde verhuurcontract. Huurder dient derhalve zelf een verzekering af te sluiten die bovenstaande risico’s dekt, waaronder schade als gevolg van vermissing, diefstal en vergaan van het gehuurde. 

Artikel 7
7.1. Indien de geschatte schade, reparatie- en reinigingskosten niet meer bedragen dan € 500,- geschiedt expertise door verhuurder.
7.2. Indien de geschatte reparatie-, reinigingskosten en schade meer dan € 500,- bedragen, zal de expertise op kosten van de huurder worden uitgevoerd door een door de verhuurder aangewezen schadebureau. De huurder heeft het recht een eigen of contra-expertise uit te voeren, maar dient de verhuurder daarvan, binnen 8 dagen na hiervan in kennis te zijn gesteld, schriftelijk op de hoogte te stellen. Na ommekomst van de termijn van 8 dagen volgt expertise en herstel, reparatie, dan wel reiniging van het gehuurde door de verhuurder.
7.3. De door verhuurder gemaakte expertisekosten ter vaststelling van schade aan het verhuurde komen voor rekening van de huurder.
7.4. Bij vermissing, vervreemding, vergaan, diefstal of verduistering van het goed dient de dagwaarde van het goed volgens de op dat moment geldende prijslijst aan de verhuurder te worden vergoed. Onverminderd het verdere recht van de verhuurder tot vordering van nakoming, schadevergoeding (huurderving)of opschorting.
7.5. In geval van vermissing, vervreemding, beschadiging, vergaan, diefstal, verduistering of totaal verloren gaan van het gehuurde is de huurder niettemin gehouden de huurtermijnen op grond van de huurovereenkomst verschuldigd te betalen alsof het gehuurde niet vermist, vervreemd, beschadigd, vergaan, gestolen, verduisterd of verloren is gegaan.

Artikel 8
8.1. De verhuurder aanvaardt aansprakelijkheid voor door de huurder geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door die verzekering gedane uitkering. Onder schade wordt verstaan: Het geldelijk nadeel dat uit een gebeurtenis voortvloeit in verband met schade aan personen en/of schade aan zaken. Onder schade aan personen wordt verstaan: Letsel of aantasting van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade. Onder schade aan zaken wordt verstaan: beschadiging, vernietiging of verdwijning van zaken van huurder met inbegrip van de daaruit voortvloeiende schade.
8.2. In afwijking van lid 1 aanvaardt de verhuurder geen aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit een herstelling of verandering aan het goed na ontvangst, doch voor teruggave van het goed, verricht door de huurder of diens ondergeschikte en schade als gevolg van gebrekkige medewerking, informatie of materialen van de huurder of één van diens ondergeschikten. 

Artikel 9
9.1. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, zonder verrekening. Verhuurder is gerechtigd om een kredietbeperkingstoeslag te berekenen en/of vooruitbetaling of andere waarborgen te verlangen. De betalingstermijn is een fatale termijn.
9.2. Indien de huurder niet binnen de in lid 1 genoemde termijn betaalt, treedt van rechtswege het verzuim in en is de huurder aan de verhuurder een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% van het factuurbedrag voor iedere maand dat de huurder met betaling in verzuim is. Voor berekening van de rente geldt een deel van de maand als een hele maand. Verhuurder heeft het recht de door Huurder gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
9.3. Onverminderd het vorenstaande is de huurder aan de verhuurder verschuldigd alle kosten welke verhuurder maakt tot inning van de aan verhuurder verschuldigde bedragen en tot verzekering van zijn rechten, zowel de gerechtelijke als buitengerechtelijke incassokosten daaronder begrepen, onverminderd de bevoegdheid van verhuurder om daarenboven een vergoeding te vragen van schade, kosten en interesten, welke voor verhuurder voortvloeien uit niet-, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming of ontbinding van deze overeenkomst.
9.4. Onder deze gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten worden tevens begrepen de incasso-, bureau- en afwikkelingskosten van procureurs, deurwaarders en schade-experts. De buitengerechtelijke incassokosten worden door partijen geacht te zijn vastgelegd op 15% van het totaal verschuldigde bedrag, terwijl deze buitengerechtelijke incassokosten tenminste in alle gevallen € 175,00 zullen bedragen.
9.5. Huurder verklaart zich ermee bekend dat verhuurder verkoopstyling-bureau ………… gemachtigd heeft om namens verhuurder alle correspondentie betrekking hebbende op deze huurovereenkomst te voeren en alle in dit verband passend lijkende incassomaatregelen te treffen.

Artikel 10
10.1. Indien de huurder zijn of meer van zijn contractuele verplichtingen niet, niet-tijdig of niet- behoorlijk nakomt, indien de huurder zijn/haar faillissement of (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt, indien huurder failliet wordt verklaard of op hem de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard, indien huurder zijn/haar onderneming geheel of gedeeltelijk overdraagt, liquideert of stillegt en/of indien op het vermogen van de huurder geheel of gedeeltelijk beslag wordt gelegd is de huurder in verzuim en heeft de verhuurder de bevoegdheid de overeenkomst geheel of gedeeltelijk zonder dat enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst vereist is als ontbonden te beschouwen, ongeacht zijn verdere recht tot vordering van nakoming, schadevergoeding en opschorting.
10.2. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid, zijn verhuurder en huurder gerechtigd om de verhuurovereenkomst geheel of gedeeltelijk zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen, ongeacht een verder recht op schadevergoeding, indien de wederpartij na deugdelijke ingebrekestelling zijn verplichtingen ter zake van de huurovereenkomst niet nakomt.
10.3. Indien een partij gebruik maakt van het in de voorgaande leden bedoelde recht, wordt de wederpartij in kennis gesteld van de gehele of gedeeltelijke ontbinding van de huurovereenkomst.
10.4. In gevallen als in lid 1 en 2 genoemd, is verhuurder te allen tijde, zonder enige ingebrekestelling of aankondiging vooraf, gerechtigd om het gehuurde bij de huurder terug te halen. De huurder verplicht zich op voorhand alsdan aan verhuurder de in dat verband door verhuurder gewenste medewerking te verlenen.
10.5. Voorts is de verhuurder in gevallen als in lid 1 en 2 genoemd nimmer aansprakelijk voor enige schade welke hetzij door de huurder, hetzij door derden in verband met het terughalen van het verhuurde c.q. het niet continueren van de huurovereenkomst wordt geleden. De kosten van transport, reiskosten, e.d. die door de verhuurder bij uitoefening van de zo-even omschreven bevoegdheid tot terughalen worden gemaakt, zijn voor rekening van de huurder. 

Artikel 11
11.1. Tijdens overmacht worden de levering-en andere verplichtingen van de verhuurder opgeschort. Indien de periode, waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door verhuurder niet mogelijk is, langer duurt dan 3 maanden, zijn partijen bevoegd de huurovereenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
11.2. Indien de verhuurder bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is verhuurder gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gebonden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke contract.
11.3. Onder overmacht in de zin van dit artikel wordt in ieder geval verstaan een verhindering om te presteren door omstandigheden, die onvoorzienbaar waren op het moment van het sluiten van de verhuurovereenkomst en die buiten de invloedssfeer van verhuurder liggen. Daaronder wordt mede verstaan het niet of niet tijdig voldoen van leveranciers van verhuurder, brand, hoge waters-noden, extreme weersomstandigheden, stakingen, wegblokkades en werkonderbrekingen. 

Artikel 12
12.1. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, is het Nederlands recht van toepassing. 

Het is niet toegestaan om de website of gedeelte daarvan te kopiëren of op te slaan zonder nadrukkelijke toestemming van Zebrano Styling.